2008. évi beszámoló
2011. július 16. szombat, 08:57

Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

2008. évi szöveges beszámoló

Hagyományokban és újításokban bővelkedő időszakot zártunk az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzatnál.

Sikeresnek mondható azért is, mert a már hagyományos rendezvényeinket ismét megvalósíthattuk és újakat is szervezhettünk. Hagyományos rendezvényeink közül nagy sikerrel zárult: a Hodinka Emléknapok, a Ruszin Nap-i ünnepség és a Kisboldogasszony ünneppüspöki szent liturgiával.

Az új programjaink közül a legértékesebbek voltak: a Szándéknyilatkozat aláírása a Szent Bazil Renddel, a ruszin fatemplom felépítésérőlMáriapócson, a szent zarándokhelyen. Nemzetközi Művésztelepet szerveztünk Pilisszentkereszten és Mikóházán. A művésztelepi Nyílt Napokat kiállításokkal és az ORKÖ képzőművészeti gyűjteményének bővítésével zártuk.

Gazdálkodásunkban is fellelhetők az újítások. Felelősségteljes és közösség központú terveinkben, most először különítettünk el az ORKÖ költségvetéséből támogatási keretet, amelyből támogattuk a települési Ruszin Önkormányzatok kezdeményezéseit, programjait. Ezzel együtttanulmányi ösztöndíjra írtunk ki pályázatot ruszin diákok számára.

Ebben az évben is kiadtuk a Ruszin Világ c. havi lapunkat illetve elindítottuk honlapunkat is, amely már most is (nyomtatott kiadványaink mellett) nagyban erősíti kultúránk világi terjesztését és identitásunk mélyítését. Reményeink szerint a jövőt illetően, honlapunk még nagyobb szerepet vállalhat médiakommunikációnkban. Megvalósított terveinkről, programjainkról, havi rendszerességgel beszámoltunk a Ruszin Világoldalain.

Nagy eredményként könyvelhetjük el, hogy az ORKÖ a Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal közösen létrehozta a ruszin nyelv kodifikációjával foglalkozó szakmai munkacsoportot.

A helyi ruszin kisebbségi önkormányzatokkal több önálló és közös programot szerveztünk a rendezvények színvonalasak, emlékezetes események voltak.

Feltétlenül ki kell hangsúlyoznom, hogy eredményeink nem születtek volna meg közösségünk aktív tagjainak odaadó, hozzáértő, önzetlen munkája és támogatása nélkül!

Szervezeti munkánkat illetően több változás történt. A 2007-ik évben egyéb szervezetként működtünk és az egyéb szervezetekre vonatkozó törvények és rendeletek alapján gazdálkodtunk. Az Állami Számvevőszék vizsgálata 2007. év elején zárult le, megállapításaikra intézkedési terv született, melynek végrehajtása áthúzódott 2008. évre.

A 2008. év volt az első év, amikor költségvetési szervként, teljesen új, bonyolultabb és szigorúbb törvényi előírások szerint kellett működésünket folytatni.

Támogatásunk 28,6 millió forintot tett ki, míg intézményeink – könyvtár és múzeum – összesen 6,3 millió forintból gazdálkodhattak.

A törvényi előírás szerint Hivatalt hoztunk létre, amely működéséhez szakmailag jól felkészült munkatársakat kerestünk. Természetes, hogy egy jól működő csapat nem áll össze az első nekifutásból, most is szerveződik ez a folyamat, de bízom benne, hogy a 2009-es évben egy emberileg-szakmailag elismert, jól felkészült hivatalnoki gárda segíti majd munkánkat. A hivatal létrehozására nyújtott támogatást - 8.500 e Ft - teljes egészében felhasználtuk, elszámolásunkat benyújtottuk. A Miniszterelnöki Hivatal által elrendelt helyszíni tételes ellenőrzés mindent rendben talált, beszámolónkat elfogadták.

Programjaink forrásának kiegészítésére több támogatási kérelmet nyújtottunk be és nyertünk el a Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól és a MEH Kisebbségpolitikáért felelős Szakállamtitkárságtól.

Képzőművészeti tábor – 1.500 e Ft. A teljes összeget felhasználtuk, az elszámolás rendben megtörtént.

Ruszin Nemzeti Nap – 400 e Ft. A teljes összeget felhasználtuk, az elszámolás rendben megtörtént.

Könyvtári állomány gyarapítása – 82 e Ft. A pályázat elbírálásának elhúzódása miatt a pályázati cél megvalósításában változás történt: nem könyvek, hanem a ruszin népdalokat tartalmazó CD-k beszerzése, ezt írásban jeleztük, elszámolásunkat benyújtottuk, kifogás nem merült fel.

Ruszin Világ c. lap megjelentetéséhez 6.950.172 Ft támogatást kaptunk. A támogatás leutalása utólagosan - a benyújtott számlák alapján - havonta történik meg és fedezi a nyomda, szerkesztés és nyomdai előkészítés illetve az internetes megjelenítés költségeit.

Honlapunk fejlesztésére 252.500 Ft támogatásban részesültünk, az összeget teljes egészében felhasználtuk, az elszámolás határideje 2009. március 31.

A támogatásból megvalósult programoknál az önrészt saját költségvetésünk terhére biztosítottuk.

A képviselő testület II.VIII. (2008.03.12.) számú határozatában hagyta jóvá a 2008. évi költségvetést, állapította meg a létszámkeretet. Az év közbeni előirányzat-módosításokat elfogadták, jóváhagyták. Az előirányzat-változásokra a beérkezett pályázati források miatt volt szükség, illetve az eredeti előirányzatok tényleges teljesülésének átcsoportosítása miatt. (Pl. személyi költségként került tervezésre a könyvvizsgáló, belső ellenőr, könyvelő díjazása, de ezeket mind vállalkozói szerződés alapján végezték el, így kifizetésük dologi költségként került elszámolásra.)

A képviselő testület határozatai alapján támogatást nyújtottunk több helyi kisebbségi önkormányzat számára 2.059 e Ft összegben. A Hodinka Antal Egyesület és a Ruszin Kulturális Egyesület szintén részesült támogatásban. Támogatások kimutatása a mellékletben.

Az elszámolásokat a támogatottak határidőben megküldték.

Pénzmaradványunk 2.085 e Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A művésztelephez nyújtott támogatást utófinanszírozásként kaptuk meg 2008. december 30-án, így a képviselő testület 36/2008.11.29. számú határozatában megítélt támogatásokat, hozzájárulásokat csak 2009. januárjában tudtuk pénzügyileg teljesíteni.

A kötelezettségvállalás részletes tételei a következők:

- Sajópetri harangjáték 800 e Ft,

- Népviseleti ruhák beszerzése 250 e Ft,

- Könyvkiadás 250 e Ft,

- Rondo archívum előkészítése 50 e Ft,

- Galéria megnyitó Aszód 80 e Ft,

- Fatemplom kiviteli terv 450 e Ft,

- Máriapócs rendezési terv 200 e Ft.

Törvényi előírás alapján kötelező könyvvizsgáló és belső ellenőr alkalmazása, a feladatra 2008. évben 800 e Ft kiadásunk keletkezett.

Könyvviteli szolgáltatásra a PM- nél regisztrált könyvelőt alkalmaztunk.

A szervezetnél 2008. évben vállalkozási tevékenység nem folyt.

A rendező mérleget elkészítettük. A mérleg leltárral alátámasztott, a leltározás az egyeztetéses módszerrel megtörtént.

Budapest, 2009.február.28.

Manajló András