Tevékenységre vonatkozó adatok
2019. február 27. szerda, 14:31

1.     A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó,

a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök,

valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és

adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2.     A  közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

3.     Az önkormányzat önként vállalt feladatai

4.     Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként

és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának

átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az

ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek

(igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást

megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az

ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő

útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt

letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése,

időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás

az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

5.     A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott

közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének

rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

6.     A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások

leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek

köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív),

az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti

azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött

és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

7.     A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja,

a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

8.     A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés

(véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje,

továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a

testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

9.     A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok;

a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések

a benyújtás időpontjától

10.     A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

11.     A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

12.     A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,

ellenőrzések nyilvános megállapításai

13.     A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes

szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy

az információs jogokkal foglalkozó személy neve

14.     A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai

adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

15.     A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre

vonatkozó adatai

16.     Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a

közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

17.     A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,

hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

18.     A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

19.     A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló

törvény szerinti újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre

álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a

közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról

való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

20.     a 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó

általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

21.    a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért

fizetendő díjak általános jegyzéke

22.    A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

23.    A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló

törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése,

a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

24.    A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény

szerint a kulturális közadatok digitalizálásra kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege.

25.    A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi

szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró

dokumentum (vagy annak elérhetőségére mutató hivatkozás) , amely az újrahasznosítás

céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és

terjesztésével összefüggő költségek jelentős  részének saját bevételből való fedezését írja

elő a közfeladatot ellátó szerv részére