Gazdálkodási adatok
2019. február 27. szerda, 14:34

l.     A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója

vagy éves költségvetés beszámolója

Éves költségvetések
Költségvetés végrehajtása

2.     A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira

vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye,

munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak

nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

ORÖ

Hivatal

Könyvtár

Múzeum

Intézet

3.     A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti

költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére,

továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel

előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

4.    Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal

 történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű

árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,

vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba

adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek

neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama,

valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel

közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó

nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci

vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként

visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor

az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben

ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5.     A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások,

pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

6.     A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület

támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára,

foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet

támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió

forintot meghaladó kifizetések

7.     Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

8.     Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)