2010 évi költségvetés
16.07.2011 08:58
There are no translations available.

Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
5/2010. (II.13) sz. ORKÖ határozata
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Közgyűlése az államkincstár működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 40. §-ának (5) bekezdése alapján a 2010. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja meg

1.
A határozat hatálya a Közgyűlésre, annak szerveire (elnök, elnökhelyettes, bizottságok, hivatal) és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2.
a) A Közgyűlés a címrendet a b) – c) pontok szerint állapítja meg.
b) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek, illetve a hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet.
c) A Közgyűlés:

ca) az ORKÖ Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait e határozat 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá;
cb) a Magyarországi Ruszinok Könyvtára bevételi és kiadási előirányzatait e határozat 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá;
cc) a Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye bevételi és kiadási előirányzatait e határozat 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá;
cd) az Önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi, feladatra tervezett bevételek és kiadások e határozat 4. számú melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

3.
a) A Közgyűlés az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2010. évi költségvetését

45.580 ezer Ft bevétellel,
45.580 ezer Ft kiadással és
0 ezer Ft hitellel

állapítja meg.
Ezen belül:

a működési célú bevételt              45.580 e Ft-ban
a működési célú kiadásokat            44.980 e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételt          0 e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást           600 e Ft-ban

állapítja meg.

4.
a) A 3. pontban megállapított bevételi és kiadási főösszeg megbontását címenként és összevontan-mérlegszerűen e határozat 5. számú melléklete tartalmazza.
b) A Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként e határozat 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
c) A Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat e határozat 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
d) A Közgyűlés az önkormányzat éves létszámkeretét összesen 7 fő, melyből 3 fő igazgatási hagyja jóvá. A költségvetési szervenként, valamint a nem intézményi feladatok szerinti létszámokat e határozat 1-5. számú mellékletek szerint állapítja meg.
e) A Közgyűlés az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektekhez a pályázatok ismeretében később csatlakozik.

5.
A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2010. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

6.
a) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Közgyűlés értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
b) Az a) pont szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a Közgyűlés az elnök hatáskörébe utalja. Az elnök a megtett intézkedésekről a következő közgyűlésen tájékoztatást ad.
c) Az önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A Közgyűlés ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

7.
A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékát 1.200 ezer Ft-ban hagyja jóvá, amelyből:

a) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg, amely az intézményi felújítási pályázatok önrészének fedezetére használható fel.
b) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 ezer Ft összegben állapítja meg.
c) Az általános tartalék nyújt fedezetet a tanulói ösztöndíjak kifizetésére, valamint az év közben felmerülő kiadási előirányzatok emelésére. Felhasználásáról a Közgyűlés két rendes ülése között az erre vonatkozó igény felmerülésekor 500 eFt előirányzat mértékéig az elnök dönt a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett. Egyéb esetekben a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a tartalék felhasználása.

8.
A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatokat nem határoz meg.

9.
A 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

10.
A Közgyűlés a 2010-2012 költségvetési évek várható bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11.
a) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
b) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első Közgyűlésen kötelesek beszámolni. A költségvetési határozat módosítására az elnök ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
c) A jóváhagyott költségvetésen, közgyűlési vagy elnöki döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a Közgyűlés Hivatala végzi.

12.
a) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.
b) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
c) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
d) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
e) A költségvetési szervek kizárólag a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

13.
Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Közgyűlés dönt az elnök előterjesztésére a költségvetési határozat egyidejű módosításával.

14.
a) A költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti:

  • előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványából,

b) A költségvetési szerv az a) pont szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
c) A költségvetési szerv saját hatáskörében eljárva, az elemi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja:

  • a dologi kiadáson belül, főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre;
  • a működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása irányító szerv engedélyével, a Közgyűlés
  • jóváhagyása után hajtható végre;
  • a kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja;
  • a költségvetési szerv személyi juttatás és járulékai előirányzata saját hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.

d) A 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően pénzmaradványból saját hatáskörben, személyi juttatásra a feladatelmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel.
e) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

15.
a) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
b) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
c) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
d) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
e) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

16.
Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.

17.
A költségvetési szervek támogatását a Közgyűlés a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

18.
A Közgyűlés a munkabérek megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

19.
a) A Közgyűlés az elnöknek e határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) e határozatba beépítésre kerültek.
b) Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.

Manajló András, elnök

A határozat kihirdetve: 2010. február 13.