Görögkatolikus Egyház
2017. június 29. csütörtök, 00:00

Pünkösd

Köszöntöm minden kedves olvasómat a Szentlélek eljövetelének ünnepével, és kívánok Isteni kegyelmet és a Szentlélek ajándékait: bölcsességet, értelmet, tanácsot és erősséget, tudományt, jámborságot és az Úr félelmét; arassák le a Szentlélek kilenc gyümölcsét is: a szeretetet, békességet, tisztaságot, hitet, örömöt, türelmet, jóságot, szelídséget, önmegtartóztatást - ezek mind a mostani ünnep ajándékai. A nép ezt az ünnepet Ötvenednek - Pünkösdnek nevezi (eredete a görög pentakosz: ötven nap) és fontos minden keresztény számára, mert ezen a napon alapították az Egyházat. A keresztelés és a bérmálkozás révén mi is az egyház tagjaivá lettünk, kis apostolok vagyunk. Az apostoli munka pedig a család (a kis egyház) keresztényi élete: a vasárnapi és az ünnepi misék látogatása, a közös családi imák és jótékony cselekedetek.

Az ünnep Evangéliumát hallgatva felmerül bennünk egy kérdés: mit ünnepeltek a zsidóknál ezen a napon? A zsidók az ötvenedik napon vonultak ki Egyiptomból, és a Sínai-hegyen az ötvenedik napon kapták meg a Tízparancsolatot - az Ószövetség alapját. Ez az ünnep az aratás és a hálaadás ünnepe is volt. A hagyománynak megfelelően azon a napon mindenhonnan, még messzi földről is sok zsidó Jeruzsálembe jött, hogy hálát adjon Istennek a föld terméséért, és áldozatot mutasson be a templomban.

Az apostolok és az első keresztények változtatás nélkül vették át az Ötvened - Pünkösd ünnepét az Ószövetségből, ahogyan a Pászka ünnepét is. Az ünnepi misét a nyolcadik században írta Damaszkuszi Szent János és Maiumai Szent Kozmasz. A keresztényeknél az ünnep alapja a Szentlélek eljövetele, ahogy Krisztus az Evangéliumban kinyilatkoztatja: „Élő víz folyói fakadnak majd belőle". Az apostolok részesülve a Szentlélekben nyilvánosan kezdték hirdetni Krisztust az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelve.

A mai időkben nincs elég bátorságunk nyíltan hirdetni a kereszténységet, keresztényi életet élni és időt sem szánunk rá. Mondhatni, abban a tévhitben élünk, hogy időt szentelni a hit gyakorlására és megismerésére hiábavaló dolog. Úgy gondolom, hogy ez szörnyű tévedés, ez megfoszt minket a Szentlélek ajándékaitól, hiszen elveszítjük azt a tapasztalatot, hogy Krisztus elhozta nekünk az örök életet, amelyet nem határol idő. Többre értékeljük a pillanatot, mint az örökkévalóságot. Az egyházatyák ezt „lelki vakságnak" hívják. Imádkoznunk kell, hogy segítséget kapjunk, megvilágosodjunk és megértsük a kereszténység küldetését.

Pünkösd idején a templomokat, a házakat és az udvarokat virágzó nyírfaágakkal díszítjük, a nép ezért nevezi ezt az ünnepet „zöld ünnepnek" is. A nyírfavirág illatáról pedig sokunknak gyakran ez az ünnep jut eszünkbe.

Az ünnep másnapján, hétfőn ünnepeljük a Szentháromságot. A Szentháromság teljessége az emberi értelem számára elérhetetlen, felfogni csak lelki életünk tapasztalásai által lehetséges. Ezért tartják a Szentháromságot a keresztény hit legnagyobb titkának. Isten mibenléte is olyan, amit semmilyen teremtmény nem képes megismerni: sem ember, sem angyal. Számomra Szent Patrik tanításai jelentenek segítséget, melyek a magyarázatot az embernek felfogható természetben kereste. A lóhere leveleinek példáján magyarázta: ahogy egy tőről ugyanolyan levelek nőnek, úgy tudjuk a valósághoz viszonyítani a Szentháromságot. Ezért késztet minket ez a titok a keresztényi élet küldetésének elfogadására.

Úgyhogy együtt ünnepeljük ezt a két ünnepet, annak ellenére, hogy külön is nagy jelentőségűek, és nagy szerepük van a Bibliában. Aktualitásuk állandó marad a világ végezetéig. Mert a jelenkori anyagias világban mindegyikünknek szüksége van a Szentlélek megszentelő erejére. A hitet a szülők szavaikkal és hagyományaikkal adják tovább. A megvilágosodás pedig a hit tapasztalásával jön el, amit nemzedékről nemzedékre adunk tovább. Ezért küzd úgy a sátán a szülői hit ellen, mert bármekkora lehet is a fa, ha gyökere elhal - kiszárad. Ahogy a régi római mondás is mondja: „Akinek nincs múltja, nincs jövője sem."

Ezért is kérem a Budapesten élő vagy ideiglenesen itt tartózkodókat, hogy csatlakozzanak a 13.30-kor kezdődő vasárnapi és ünnepi egyházi-szláv nyelvű miséinkhez a Keleti pályaudvar közelében található VII. kerületi Rózsák tere 9-10. szám alatti templomunkban.

 

Tivadar Mihály görögkatolikus áldozópap

 

 

 

Fordította: Janger Bt.                                                                      

 

Első Húsvéti Pászkasütő verseny Pécsett

 

 

Feltámad Krisztus!
 
„Krisztus feltámadt halottaiból, legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott". 
A zsoltár eme örömteli szavaival éljük át Jézus Krisztus urunk feltámadásának szent és magasztos napjait, 
a húsvét nagy örömét, amikor is ünnepel föld és ég, földi égivel eggyé lesz, teremtőjét dicséri. 
Föltámadt halottaiból, legyőzte halállal a halált - a harmadik napon, ahogy előre 
kinyilatkozta, ,,.. Beteljesedett!.." (Jn.19.30.), ,,Miattad az alvilág is megmozdul odalenn..."(Iz.14.9.).
Miatta, mert Krisztus lerombolta a gonosz birodalmát. Igaz Istenként kiárasztotta kegyelmét, bőkezűen 
ajándékozott életet a sírban levőknek és mindenkinek, ki őbenne hisz mostantól mindörökké. Kik megtelni 
kívánunk Isten Fiának jóságával, erejével és szeretetével - merítsünk belőle, 
mert az Úr a teljesség, ,,nála az örök ajándék, mert Ő a forrás; minden jónak eredete, magától és 
önmagából való élet, világosság a világosságból. Jósággal telve ontja azt mindenkire, s mértéken 
felül adva marad örökké teljes." (Aranyszájú Szent János).  Az evangélium legfőbb vágyunk beteljesedését 
hirdeti: Jézus Krisztus halálával és feltámadásával kiszabadított minket a förtelmes rabságból, 
a bűn rabságából, és utat nyitott az Ígéret földjére, a Mennyei Királysághoz, az igazság, a szeretet 
és a béke Határtalan Királyságához. Ez a ,,szabadság" a lélekben születik az újjászületés folyamán, 
melyet a húsvéti titokkal maga Krisztus ajándékoz nekünk. A régi ember helyet ad az új embernek, a 
korábbi élet elmúlik, indulhatunk az új felé. A lelki ,,szabadság" a teljes szabadság kezdete, amely 
szabadság majd az egyént és a közösséget is megújítja. Ezért, fivéreim és nővéreim, a húsvét az egész 
emberiség felszabadulása! Ha Krisztus, Isten Báránya nem adta volna vérét értünk, nem lenne reményünk, 
az elkerülhetetlen halál lenne magunk és az emberiség sorsa. De a húsvét változást hozott: Krisztus 
feltámadása új teremtés, úgymond oltás, melytől az egész növény újjászülethet. A feltámadás eseménye 
megváltoztatta a történelem legfontosabb folyamatait is, egyszer és mindenkorra a jóság, az élet, a 
megbocsátás irányába terelve azokat. Szabadok vagyunk, megmenekültünk! Ezért ujjongunk fel szívünk
mélyéből: Krisztus feltámadt!
  
A keresztényeknek a szabadság keresztvizével megszentelődve hirdetni kell ezt a felszabadulást, elvinni 
mindenkinek a húsvét gyümölcseit: az újra eredeti szépségében ragyogó, bűn nélküli életet, a jóságot, az 
igazságot. Ahogyan kétezer éven át tették ezt a keresztények és legfőképpen a szentek, akik a húsvét élő
tanúiként szerepelnek a történelemben. Az egyház maga a szabadság, mert a húsvét titkában él, és újult 
ereje mindig és mindenhol növekszik.  Az emberiség napjainkban is keresi a szabadulást a bűn fogságából,
de nem utasításokat, hanem szellemi és erkölcsi útmutatást vár. Az evangélium menedékére van szüksége, 
hogy szabaduljon mély válságából, és ezért - az emberek lelkiismeretével kezdve - nagy változásoknak 
kellene történni.
  
Kívánom minden családnak, hogy ezt a szép és szent időszakot békében, szentségben és szeretetben töltse! 
Krisztus feltámadt!
 
Tivadar Mihály görögkatolikus áldozópap
  Fordította: Janger Bt.
 
 
Múcsony község út menti keresztjeinek felújítása
 
A Múcsony nagyközség területén álló, Kossuth u. 117., Kossuth u. 58. és Deák F.u. 7. sz. alatt található 
út menti keresztek a helyi ruszin közösség emlékhelyeiként fontos szerepet töltenek be az itt lakók életében. 
Nemcsak az előttük elhaladók tisztelete övezi őket, hanem az a különleges szokás is, hogy nagypénteken e
keresztek előtt közösen imádkoznak.
 
A 2016. évben az EMMI pályázati támogatásából nyílt lehetőségünk az időjárás által megviselt keresztek 
felújítására, amelyet egy helyi vállalkozó, Urbánszki Roland végzett el. Nagypéntekre, határidőre elkészült a 
keresztek szerkezeti megújítása, vakolása, javítása és festése. Urbánszki Roland felújította az édesapja, 
Urbánszki András telkén álló, Múcsony, Kinizsi Pál út 11. alatt, az egykori Ótemetőben található keresztet is.
 
Így a nagypénteki imát már a megújított keresztek előtt mondtuk el. A felújítás elnyerte a község lakóinak a 
tetszését, sőt tudomásunk van róla, hogy máshol is követték a múcsonyiak által mutatott jó példát.
 
Filkóházi Jánosné
 
elnök, Múcsonyi RNÖ
 

 

Emlékkereszt felújítása
 
Nagyon fontos számunkra, hogy megőrizzük a régmúlt értékekeit. A templomkerti keresztünk sajnos már nagyon rossz 
állapotban volt, nem szerettük volna, hogy tönkremenjen, így beadtuk pályázatunkat az EMMI-hez, melyet szerencsés
módon meg is nyertünk.
Ezután kezdődhetett meg a munkálatok előkészülete a Görögkatolikus Templomkertben. A felújítás első lépéseként 
leemeltük a korpuszt a helyéről. Megbíztuk Kárpáti László muzeológust, hogy állítsa helyre és fesse le azt. 
A munka 2 hét alatt elkészült.
Második lépésben történt magának a keresztnek a helyreállítása.
A felújítással Szegedi János kőfaragó mestert bíztuk meg. Az előzetes felmérések alapján kiderült, hogy 
kb. 200 éves lehet az emlékmű. A jelölések a kereszten még szénnel történtek. A keresztet körbeásás után 
kiemelték a helyéről és elszállították a kőfaragóhoz.
 
Az emléktáblán lévő feliratokat is fel kellett újítani.
Az emlékkereszt nagyon leromlott állapotban volt, de a felújítási munkálatok után tökéletes állapotban 
állították vissza az eredeti helyére, így tovább tudja ékesíteni a Görögkatolikus Templomkertet.   
                                                                                     Mursa Hajnalka Edit elnök
                                                                              Boldogkőváraljai RNÖ