Országos Ruszin Önkormányzat - Вседержавноє Русинськоє Самосправованя
Választások 2019
24.09.2019 14:02
Выборы 2019.
 
До русинськых націоналных выборув 2019. рока изберателныма орґанами были зареґістрованї 4 русинські сполочнї цівілнї орґанізації:
Общество Русинув/Рутенув Мадярщины (ОРМ), предсїдатель: Янош Кожнянськый, Общество Русинськуй Меншыновуй Солідарности (ОРМС), предсїдатель: Др. Тібор Уйоцкый, Общество Русинськуй Інтеліґенції имени Антонія Годинкы (ОРІАГ),  предсїдатель: Др. Степан Лявинец и Общество Русинськуй Културы (ОРК), предсїдатель: Олґа Сілцер-Ликович.
Обществови за Інтеґрацію Русинув  у Европейськый Союз, предсїдатель Йожеф Ердёвш, Націоналнов Изберателнов Комісіёв было одказано у реґістрації рішенём за нумером 262/2019. Цітуєме: „Націонална Изберателна Комісія одвертать просьбу Общества за Інтеґрацію Русинув  у Европейськый Союз на реґістрацію до выборув кандідатув у русинські націоналнї самосправованя 2019. рока [14]. Націонална Изберателна Комісія констатовала, же у статутови Общества за Інтеґрацію Русинув  у Европейськый Союз не вказано єднозначно, же общество є представителём русинськуй сполности. Зато сюй орґанізації, представленуй гибы од представителюв русинськуй націоналности, неє можности доволити  законну реґістрацію.”
У 16.00 9. септембра 2019. рока минув термин реґістрації лішты кандідатув до депутатув од русинськых поселень и 10. септембра – од реґіоналных (области и столицї) и вседержавнуй лішты. 19. 09. 2019 рока  рішенями НИК и місных ИК лішты были признанї законныма.
30. юлія 2019. рока Націонална Изберателна Комісія заголосила выборы депутатув у русинські націоналнї самосправованя у 44. поселенёх. 
Общество Русинув/Рутенув Мадярщины (ОРМ), предсїдатель Янош Кожнянськый, из 44 у 36 містох, ушыткого 145 кандідатув у депутаты выдвигнуло у 29 такых поселенёх, де посланикы ОРМ вуграли выборы до русинськых націоналных самосправовань 2014. рока и достигли великых успіхув у захраненю и розвою цїнностюв русинськуй націоналности и ґрекокатолицькуй віры, и дїятельство котрых 7. септембра 2019. рока пуд час сяткованя Русинського Отпуста числом коло 300 особ у своюй привітственуй бесїдї одзначив держсекретарь з вопросув реліґійных и націоналных капчань Офіса премєр-міністера Мікловш Шолтейс. Се поселеня Абод, Башков, Еделейнь, Ердёвгорваті, Філкегаза, Ґарадна, Геёвкерестур, Гомроґд, Ірота, Комловшка, Мішколц, Мучонь, Палгаза, Шайовпалфола, Шарошпоток, Сіксов, Тисауйварош, Толчва, Вамошуйфолу, Пейч, Дунауйварош, Дебрецен, Нїредьгаза, Маріаповч, Кішварда, Тисавошварі, Тимар, XI., XIV., и у II., VI., VII., XIII., XVI. районох Будапешта, а также лішты до Вседержавного Русинського Самосправованя и Реґіоналных Русинськых Самосправовань области Боршод-Абов-Земплин и Будапешта. 
Общество Русинськуй Меншыновуй Солідарности (ОРМС), предсїдатель Др. Тібор Уйоцкый, ушыткого выдвинуло 57 кандідатув у 11 містох из 44-ох, у тых 5 поселенёх, де 2014. рока пуд час выборув у націоналнї самосправованя  вуграли представителї  ОРМС: Комловшка, Еґер, Дёндёш, IV., и XVIII., районы Будапешта. 2014. рока пуд час выборув у націоналнї самосправованя од ОРМС, и также по троє стали кандідатами у депутаты у Кішвардї, Пейчови, Ердёвгорваті, Толчві, по дві особы у XIV., XIII. районох Будапешта, по єднуй особі у Дебреценї, Мучонї, у сих містох ОРМС за минувші пять рокув не орґанізовало анї єдного міроприятя и не демонстовало хоть лем мінімалну активность.
Нїредьгазська Изберателна Комісія одказала ОРМС у реґістрації ушыткых 3 кандідатув у депутаты.
Реґіонална Изберателна Комісія области Боршод-Абов-Земплин рішенём 60/2019 (IX.12) не прийняла на реґістрацію лішту ОРМС.
Число кандідатув у депутаты XVIII., района Будапешта зменшило ся на 2 особы, завто там не буде русинськоє націоналноє самоспровованя.
ОРМС представила лішты до вседержавного и столичного самосправовань
Примітка: там, де число кандідатув не досїгать 3 вадь 5 особ, не мож створити н русинськоє аціоналноє самосправованя поселеня.
Общество Русинськуй Інтеліґенції имени Антонія Годинкы (ОРІАГ),  предсїдатель Др. Степан Лявинец у 2 из 44 поселень и у 4 столичных районох выдвигнуло ушыткого 44  кандідатув: у Вацови и Будапештї у III., VI., XVII. районох а также у Дунауйвароші (пуд час выборув 2014. рока вугравшых од ОРМ, и де активно фунґує русинська сполность, а діятельность ОРМ не была фіксована).
ОРІАГ представила также лішты до вседержавного и столичного самосправовань.
Общество Русинськуй Културы (ОРК), предсїдатель Олґа Сілцер-Ликович, выдвигнуло 12 кандідатув у X., XI., XVI. районох Будапешта и сформовало лішту до столичного самосправованя.
 
Жерело: Націонална Изберателна Комісія
 
 
Ruszin-magyar kétnyelvű görögkatolikus imakönyv
18.09.2019 09:16
27.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя Дебрецена потримало у Ґрекокатолицькум Русинськум Центері у Дебрецен-Йовжа презентацію русинсько-мадярського ґрекокатолицького молитвеника, вуданого на двох языкох. Єдночасно была представлена фотовыставка сакралных памнятникув архітектуры пуд тітулом „Деревлянї церквы русинськуй земли”. Из привітственым словом выступив Ласлов Папп, мер Дебрецена. Ґрекокатолицькый митрополит Фюлёп Кочіш представив свої думкы   за выданя молитвеника. Фотовыставку отворив проректор Дебреценського Універзітета Др. Елек Барта. На міроприятю выступили члены молодежнуй ґрупы хора „Лаурітія”, на флетнї грала Жофія Терезія Теленко.
Проґраму завершыло аґапе.
 
Választás 2019
26.08.2019 17:43
There are no translations available.

VÁLASZTÁS 2019.
 
A Nemzeti Választási Bizottság
246/2019. számú határozata
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetségét, (elnök Kozsnyánszky János), mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi a ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán.
 
A Nemzeti Választási Bizottság
263/2019. számú határozata
  
A Nemzeti Választási Bizottság a Ruszin Kulturális Egyesületet, (elnök Szilcer-Likovics Olga), mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi a ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán.
 
 
A Nemzeti Választási Bizottság
262/2019. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Uniós Ruszin Integrációért Egyesületnek, (elnöke Erdős József) a ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.
 
A Kúria végzése
Az ügy száma: Kvk.I.37.934/2019/2. 
A felülvizsgált jogerős határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 262/2019. számú határozata.
Rendelkező rész
A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 262/2019. számú határozatát helybenhagyja.
 
[20] Az NVB helytállóan állapította meg, hogy a kérelmező saját Alapszabálya szerint - a Nektv. 2.§ 14) pontja alkalmazásában - nem minősül nemzetiségi szervezetnek, így nem illeti meg a Nektv. 58.§ (1), valamint 60.§ (1) és (2) bekezdései szerinti jelölt-és listaállítás joga. A kérelmező Alapszabály nem felel meg a Nektv. követelményének, így a nemzetiségi önkormányzati választások kérdésében a kérelmezőre nem alkalmazható a Nektv. felülvizsgálati kérelemben hivatkozott, a nemzetiségi képviselet általános jogosultságát megállapító 4.§ (1) bekezdés c) pontja. Ezért a Kúria az NVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.
 
 
Szilcer Ilonka évforduló
02.08.2019 15:11
Всевышнїй даровав Вам красный юбілей, а мы од имени русинськуй сполности Мадярщины вінчуєме Вам муцного здоовля и многых радостных рокув меже майближшов родинов!
 
Майстарша членка нашуй сполности Ілона Сілцер ‒ юбілантка, юй исповнило ся 100 рокув. По сёму прекрасному случаю ї здоровили предсїдатель Вседержавного Русинського Самосправованя Віктор Крамаренко, заміститель мера Кёбанї Тібор Вібе, донька Олґа Сілцер-Ликович и ушытка многочислена родина.
 
 
 
 
Русинськоє Націоналноє Сято 2019
27.05.2019 22:09
Русинськоє Націоналноє Сято 2019
25. мая 2019. рока у Мішколцї, авлї Мішколцського Універзітета представителї Русинськуй общины Мадярщины у кулькости коло 500 люди одпраздновали Русинськоє Націоналноє Сято. Прибывшых читавым числом гостюв привітствовали Ріхард Тірчі, ведучый Главного Оддїла Офіса Премєр-міністера з вопросув конфесійных и націоналных капчань и Др. Янош Ковач, главный новтарош уряда области Боршод-Абов-Земплин. По передаваню премії Антонія Годинкы быв Паракліс, котрый потримав Єго Преосященство Др. Атаназ Орос, єпископ Мішколцськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії. У кунцёви из великым успіхом пройшов концерт Заслуженого Академичного Пудкарпатського Народного Хора.  
 
 
 
Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 135 « ПерваПережа1234СлїдувучаПослїдня »

Сторона 3 из 4