Álláshirdetés
2022. szeptember 14. szerda, 00:00
Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra, valamint az Országos Ruszin Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2020.(II.06.) Közgyűlési határozat 115. pontjaiban foglaltakra tekintettel pályázatot hirdet a Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet igazgató (vezető állású) munkakörének betöltésére.
 
Jogviszony időtartama: határozott idejű munkajogi jogviszony 4 év.
 
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (4 óra) 
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időtartamra, 4 évre szól.
 
A munkavégzés helye: Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet, 1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B.
Kirendeltség, 4223 Debrecen, Felsőjózsai utca 9-11. (telephely)
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény irányítása, vezetése, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény alkalmazottai vonatkozásában.
Az intézmény beszerzési, feldolgozási, szolgáltató és tudományos munkájának tervezése, szervezése, irányítása; az intézet könyv-, szakfolyóirat és média anyagának – elsősorban költségvetés szerinti – gyarapítása, együttműködés a ruszin tartalmú állománnyal rendelkező intézményekkel, az intézet  rendeltetésszerű működésének, főbb feladatainak (különösen tudományosszervezés, on-line szolgáltatások) megszervezése, irányítása; az intézeti munka szakmai fejlesztése; a felhasználók igényeinek megfelelő szolgáltatási rendszer kialakítása és működtetése.
 
Juttatások:
A munkabér megállapítására és a juttatásokra a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók, megegyezés szerint. 
 
Pályázati feltételek:
    • MSC végzettség, tudományos fokozat
    • felhasználói szintű MS Office program ismerete (irodai alkalmazások),
    • cselekvőképesség,
    • büntetlen előélet,
    • ruszin nyelv anyanyelvi ismerete,
    • magyar állampolgárság,
    • 2-3 éves vezetői tapasztalat,
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
    • egyéb szláv nyelv, nyelvvizsgával igazolt ismerete
    • szakterületen szerzett gyakorlat
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
    • a pályázó szakmai munkásságát, életútját tartalmazó részletes önéletrajz,
    • MSC végzettséget és tudományos fokozat igazoló okiratok másolata,
    • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata,
    • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
    • a tudományos intézet vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzelések, tervek
    • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagát a jogszabályban és az intézmény szabályzatában megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik.
 
A munkakör betöltésének időpontja: 2022. december 1.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 21.
 
 
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Országos Ruszin Önkormányzat címére történő megküldésével (1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: RTI igazgató.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a nyertes pályázó kiválasztásáról az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése dönt.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 30.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt az Országos Ruszin Önkormányzat nyújt a +36 1 468 2636-os telefonszámon.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Az Országos Ruszin Önkormányzat honlapja (www.ruszin.com): 
Az Országos Ruszin Önkormányzat hirdetőtáblája:
 
 
 
 

 

 


 

Álláshírdetés Archívum